เปิดเงินประจำการ พนง.แคว้น ฉบับปัจจุบัน เริ่ม 1,500-14,500 บาท

เปิดเงินประจำการ พนง.แคว้น เริ่ม 1,500-14,500 บาท
ตอนวันที่ 21 เดือนกันยายน ผู้รายงานข่าวแถลงการณ์ว่า ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการจัดการงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง ระบุมาตรฐานกึ่งกลางการจัดการงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 17) กล่าวว่า โดยที่พอสมควรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มอีกประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการจัดการงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
อาศัยอำนาจตามความลับมาตรา 33 (1) ที่พ.ร.บ.ระเบียบปฏิบัติบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช2542 ประกอบความเห็นชอบคณะกรรมการมาตรฐานการจัดการงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำหรับเพื่อการสัมมนา
ครั้งที่ 3/2565 ตอนวันที่ 29 เดือนมิถุนายน 2565 คณะกรรมการมาตรฐานการจัดการงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ก็เลยออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการจัดการงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ระบุมาตรฐานกึ่งกลางการจัดการงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 17)”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันต่อจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกบัญชีอัตราเงินประจำการของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (หน่วยงานบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล หน่วยงานบริหารส่วนตาบล และก็เมืองพัทยา) ด้านหลังประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการจัดการงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ระบุมาตรฐานกึ่งกลางการจัดการงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) ระบุวันที่ 22 ธ.ค. พุทธศักราช2558 นอกจาก ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะนิติการ
ตามบัญชีแนบประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการจัดการงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ระบุ มาตรฐานกึ่งกลางการจัดการงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) ระบุวันที่ 22 เดือนธันวาคม พุทธศักราช2558
ให้ส่งผลใช้บังคับได้ถัดไปอีกไม่เกินสองปีนับแม้กระนั้นวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ
ข้อ 4 บุคลากรส่วนท้องถิ่นตาแหน่งวิชาชีพเฉพาะนิติการที่ได้รับการละเว้นตามข้อ 3 ที่ได้รับเงินประจำการอยู่ก่อนหรือในวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ได้รับเงินประจำการตามอัตราเดิม
ไปกระทั่งจะพ้นจากตำแหน่งดังที่กล่าวมาแล้ว
ข้อ 5 อัตราเงินประจำการบุคลากรส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามบัญชีอัตราเงินประจำการ บุคลากรส่วนท้องถิ่นด้านหลังประกาศนี้
ข้อ 6 ให้ประธานกรรมการมาตรฐานการจัดการงานบุคคลส่วนท้องถิ่นรักษาการตามประกาศนี้
ประกาศในวันที่ 2 ส.ค. พุทธศักราช2565
วงศ์โพยม วาศภูติ
ประธานกรรมการมาตรฐานการจัดการงานบุคคลส่วนท้องถิ่น